kellesi biri-birine bagly plastinka - 2 deşik

Gysga düşündiriş:

Arza
Neýrohirurgiýany dikeltmek, kelläniň ýapgylaryny düzeltmek we birikdirmek üçin ulanylýan kranial kemçilikleri bejermek.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Material:lukmançylyk arassa titanium

Önümiň spesifikasiýasy

Galyňlyk

Uzynlyk

No.ok.

Spesifikasiýa

0.4mm

15mm

00.01.03.02111515

Anodlaşdyrylan däl

00.01.03.02011515

Anodlaşdyrylan

Galyňlyk

Uzynlyk

No.ok.

Spesifikasiýa

0.4mm

17mm

00.01.03.02111517

Anodlaşdyrylan däl

00.01.03.02011517

Anodlaşdyrylan

Galyňlyk

Uzynlyk

No.ok.

Spesifikasiýa

0.6mm

15mm

10.01.03.02011315

Anodlaşdyrylan däl

00.01.03.02011215

Anodlaşdyrylan

Galyňlyk

Uzynlyk

No.ok.

Spesifikasiýa

0.6mm

17mm

10.01.03.02011317

Anodlaşdyrylan däl

00.01.03.02011217

Anodlaşdyrylan

Aýratynlyklary we peýdalary:

Demir atom ýok, magnit meýdanynda magnitleşme ýok.Amaldan soň ray -ray, CT we MRI-e täsir ýok.

Durnuk himiki aýratynlyklary, ajaýyp biokompatisiýa we poslama garşylyk.

Lighteňil we ýokary gatylyk.Durnukly beýni meselesini goraýar.

Fibroblast, titandan ýasalan we dokumany birleşdirmek üçin operasiýadan soň mesh deşiklerine ösüp biler.Iň oňat intrakranial abatlaýyş materialy!

_DSC3998
01

Gabat gelýän nurbat:

.51.5mm öz-özüni burawlamak üçin nurbat

φ2.0mm öz-özüni burawlamak üçin nurbat

Gabat gelýän gural:

kelleli nurbat sürüjisi: SW0.5 * 2,8 * 75mm

göni çalt birikdirme tutawajy

kabel kesiji (tor gaýçy)

mesh galyplary

Iki deşik göni plastinka çeýeligi, ulanmagyň aňsatlygyny we ýokary hilli implantlary we gurallary hödürleýän tertipli, giňişleýin ulgamdyr.Iň pes implantasiýa üçin 0,5 mm pes plastinka nurbatly profil.Düwürtik süňkleriniň çalt we durnukly düzülmegi üçin ýeke gural ulgamy.

Kellesi oňurgaly haýwanlarda kelläni emele getirýän süňk gurluşydyr.Kellesi süňkleri ýüzüň gurluşlaryny goldaýar we gorag boşlugyny üpjün edýär.Kellesi iki bölekden durýar: kraniý we mandible.Adamlaryň bu iki bölegi neýrokraniý we iň uly süňk hökmünde mandeli öz içine alýan ýüz süňkidir.Kellesi beýnini goraýar, iki gözüň aralygyny düzýär, sesleriň ugruny we aralygyny sesli lokallaşdyrmak üçin gulaklaryň pozitonyny düzýär.köplenç gödek güýçli şikesleriň netijesinde ýüze çykýar, kelläniň döwülmegi kelläniň kranial bölegini emele getirýän sekiz süňküň birinde ýa-da käbirinde arakesme bolup biler.

Döwükler, membranalar, gan damarlary we beýni ýaly kelläniň içindäki esasy gurluşlara täsir we zeper ýeten ýerde bolup biler.kelle döwükleriniň dört esasy görnüşi bar, çyzykly, depressiýa, diastatiki we basilar.Iň ýaýran görnüş çyzykly döwükler, ýöne lukmançylyk gatyşmasyny amala aşyrmagyň zerurlygy ýok. Adatça, depressiýa döwülen süňkler köplenç içerki döwülen süňkler bilen birleşýär, şonuň üçin dokumanyň esasy zeperini bejermek üçin hirurgiki interwensiýa zerur.Diastatiki döwükler kelläniň tikişlerini giňeldýär, üç ýaşa çenli çagalara täsir edýär. Esasy döwükler kelläniň düýbündäki süňklerde.

Depressiýanyň kellesiniň döwülmegi.Çeňňek, gaýa bilen urulmak ýa-da kellä urulmak we beýleki güýçli şikesler köplenç kelläniň depressiýasyna sebäp bolýar.Kelläniň agyr ýaralanmagynyň 11% -i bu görnüşli döwüklerde ýüze çykýar, döwülen süňkler içerde ýerleşýär.Depressiýa edilen kelläniň döwülmegi beýnine basyşyň ýokarlanmagy ýa-da näzik dokumany ezýän beýnine gan akma howpuny döredýär.

Döwülen ýeriň üstünde lakasiýa ýüze çykanda, çylşyrymly depressiýa kellesi döwülýär.içki kranial boşlugy daşarky gurşaw bilen baglanyşdyrmak, hapalanmak we ýokaşma howpuny ýokarlandyrýar.Çylşyrymly depressiýa döwüklerinde dura mater ýyrtylýar.Süňkleri goňşy adaty kelläniň üstünde deşik deşip, beýnini gysmak üçin depressiýa düşen kelle döwükleri üçin hirurgiýa edilmeli.

Adam kellesi anatomiki taýdan iki bölege bölünýär: beýnini saklaýan we goraýan sekiz sany kran süňkünden emele gelen neýrokranium we içki gulagyň üç ossiklini goşmazdan on dört süňkden ybarat ýüz süňkü (viscerocranium).Kelläniň döwülmegi, adatça, neýrokraniumyň döwülmegini aňladýar, kelläniň ýüz böleginiň döwülmegi bolsa ýüzüň döwülmegi ýa-da eňegi döwülen bolsa, mandibulýar döwük diýmekdir.

Sekiz kranial süňk tikişler bilen bölünýär: bir öň süňk, iki parietal süňk, iki wagtlaýyn süňk, bir oksipital süňk, bir sfenoid süňk we bir etmoid süňk.


  • Öňki:
  • Indiki: