Titan kabeli

Gysga düşündiriş:

Titan kabeli

Bir titan kabel toplumy bir kabelden we bir tekiz birleşdirijiden (gulp tutmak) ybaratdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Dizaýn ýörelgesi

Gaty we suwuk, hemmesiniň döwülmegine garşy ýerüsti dartgynlylygy bar.Şeýlelik bilen, titan kabeli süýümleriň köpelmegi bilen birlikde has gowy statiki güýje we ýadawlyk güýjüne eýe bolar.

Aýratynlyklary:

1. Bir kabel 49 titan siminden ýasalýar.
2. Gaty polat sim ýaly aýlawdan ýa-da gysgyçdan doly gaça duruň.
3. Güýçli, çydamly we ýumşak.
4. Kabel 5-nji derejeli lukmançylyk titanyndan ýasaldy.
5. Tekiz birleşdiriji 3-nji derejeli lukmançylyk titanyndan ýasaldy.
6. faceerüsti anodlaşdyrylan.
7. “Afford MRI” we “CT” skaner.
8. Dürli aýratynlyklar bar.

Arza:

Anatomiki we funksional maksat esasynda Titanium baglaýyş ulgamynyň dartyş zolagyny kesgitlemek tehnologiýasy kliniki taýdan ulanyldy: patella döwükleri, olekranon döwükleri, proksimal we distal ulna döwükleri, periprostetiki döwükler, humerus we topuk döwükleri, medial malleolus döwülmegi, pilon döwülmegi, akromioklawikulýar. ýerlemek ... we ş.m.Bu döwükleriň hemmesi aç-açan döwükleriň süýşmegi we işlemezligi bilen häsiýetlendirilýär.Bu döwükleri bejermek, myşsalaryň güýjüni deňleşdirmegi talap edýär, ýöne bölekler gaty uly içerki implantlar bilen düzedip bolmaýar.Şeýlelikde, titan kabeli çalşyp bolmajak rol oýnap biler.

Titan baglaýyş ulgamy, PFF ýaly köp halatlarda möhüm rol oýnap biler, meselem, femoral şahyň kesilen döwülmegi, içerki berkitmäniň şowsuzlygy, süňk kemçiliginiň täzeden gurulmagy we giň bölünen döwük.Düzeltmek üçin başga çäreler zerur bolsa, titanium baglaýjy ulgamy has gowy durnuklylyk gazanmak üçin yzygiderli içerki düzedişleri utgaşdyryp biler.

Görkeziş:

Titan süňk iňňesi patellanyň döwülmegi, olekranonyň döwülmegi, proksimal we distal ulna döwükleri, humerus we topuk döwükleri we ş.m. üçin peýdalydyr.

Skesgitlemek:

Nkabelsiz kabel

No.ok.

Spesifikasiýa (mm)

18.10.10.13600

.31.3

600mm

18.10.10.18600

.81.8

600mm

Göni iňňe kabeli

No.ok.

Spesifikasiýa (mm)

18.10.11.13600

.31.3

600mm

Egrilik iňňe kabeli

jikme-jiklik (3)

No.ok.

Spesifikasiýa (mm)

18.10.12.10600

.01.0

600mm

18.10.12.13600

.31.3

600mm


  • Öňki:
  • Indiki: