Köp okly Distal Femur gulpy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Köp okly Distal Femur gulpy

Aýratynlyklary:

1. Proksimal bölek üçin köp okly halka dizaýny, perişdäni kliniki islegi kanagatlandyryp biler;

2. Titan materialy we ösen gaýtadan işlemek tehnologiýasy;

3. Pes derejeli dizaýn ýumşak dokumalaryň gyjyndyrylmagyny azaltmaga kömek edýär;

4. anodlaşdyrylan ýerüsti;

5. Anatomiki şekil dizaýny;

6. Kombi deşik gulplama nurbady we korteks nurbatyny saýlap biler;

Köp okly-Distal-Femur-gulplama-plastinka

Görkeziş:

Köp okly distal femur gulplama plastinkasy üçin ortopediki implantlar, distal femur döwülmegi üçin amatlydyr.

5.0 seriýaly ortopediki gurallar toplumyna gabat gelýän Φ5.0 gulplama nurbady, .54.5 korteks nurbaty, .56.5 ýatyrylan nurbat üçin ulanylýar.

Köp okly Distal Femur gulplama plastinkasynyň spesifikasiýasy

Sargyt kody

Spesifikasiýa

10.14.27.05102000

Çep 5 deşik

153mm

10.14.27.05202000

Sag 5 deşik

153mm

* 10.14.27.07102000

Çep 7 deşik

189mm

10.14.27.07202000

Sag 7 deşik

189mm

10.14.27.09102000

Çep 9 deşik

225mm

10.14.27.09202000

Sag 9 deşik

225mm

10.14.27.11102000

Çep 11 deşik

261mm

10.14.27.11202000

Sag 11 deşik

261mm

Distal Femur gulpy

Aýratynlyklary:

1. Titan materialy we ösen gaýtadan işlemek tehnologiýasy;

2. Pes derejeli dizaýn ýumşak dokumalaryň gyjyndyrylmagyny azaltmaga kömek edýär;

3. anodlaşdyrylan ýerüsti;

4. Anatomiki şekil dizaýny;

5. Kombi deşik gulplama nurbady we korteks nurbatyny saýlap biler;

Distal-Femur-gulplama plastinka

Görkeziş:

Distal femur gulplama plastinkasy üçin lukmançylyk implantlary distal femur döwülmegi üçin amatlydyr.

5.0 seriýaly lukmançylyk gurallary toplumyna gabat gelýän Φ5.0 gulplama nurbaty, .54.5 korteks nurbaty, .56.5 ýatyrylan nurbat üçin ulanylýar.

Distal Femur gulplama plastinkasynyň spesifikasiýasy

Sargyt kody

Spesifikasiýa

10.14.26.05102400

Çep 5 deşik

153mm

10.14.26.05202400

Sag 5 deşik

153mm

* 10.14.26.07102400

Çep 7 deşik

189mm

10.14.26.07202400

Sag 7 deşik

189mm

10.14.26.09102400

Çep 9 deşik

225mm

10.14.26.09202400

Sag 9 deşik

225mm

10.14.26.11102400

Çep 11 deşik

261mm

10.14.26.11202400

Sag 11 deşik

261mm

Ortopediki implantlar hökmünde titanyň süňk plitalary.Lukmançylyk edaralary üçin niýetlenendir we umumy nägilelik astyndaky näsaglaryň döwülen ýerlerini daşky gurşawyň talaplaryna laýyk gelýän operasiýa otagynda tälimli ýa-da tejribeli lukmanlar bejermek üçin niýetlenendir.

Plastinka we nurbat ulgamlaryny gulplamak adaty nurbat ulgamlaryndan artykmaçlyga eýe.Bu ýakyn aragatnaşyk bolmazdan, nurbatlaryň berkidilmegi süňk segmentlerini tabaga tarap çeker, bu bolsa osseous segmentleriň ýagdaýynyň üýtgemegine we okkluzal gatnaşyklara sebäp bolar.Adaty plastinka / nurbat ulgamlary tabagyň aşaky süňküne takyk uýgunlaşmagyny talap edýär.Plastinka / nurbat ulgamlaryny gulplamak bu meselede beýleki tabaklardan belli bir artykmaçlygy hödürleýär.Iň möhüm artykmaçlygy, tabagyň ähli ýerlerde esasy süňk bilen ýakyn aragatnaşykda bolmagy zerur däl bolup biler.Nurbatlar berkidilensoň, e plastinka "gulplanýar", şeýlelik bilen süňkleri tabaga gysmagyň zerurlygy bolmazdan segmentleri durnuklaşdyrýar.Nurbatlaryň goýulmagy peseltmegi üýtgedip bilmez.

Gulplanýan süňk plastinkasy, Klawikulyň, el-aýaklaryň we süňkleriň näsazlyklarynyň ýa-da süňkleriniň näsazlyklarynyň durkuny täzelemek we içerki berkitmek üçin ulanmak üçin niýetlenen arassa titanium tarapyndan öndürilýär.Önüm sterilizasiýa edilmedik gaplamalarda berilýär we diňe bir gezek ulanmak üçin niýetlenendir.

Gulplama plastinkasyndaky sapakly deşiklerden we gysyş deşiklerinden ybarat kombinasiýa deşikleri, gulplamak we gysmak üçin ulanylyp bilner, bu bolsa lukmanyň saýlamagy üçin amatlydyr.Süňk plastinkasy bilen süňküň arasyndaky çäkli aragatnaşyk, periosteal gan üpjünçiliginiň ýok edilmegini azaldýar. Gulplama plastinka / nurbat ulgamlary, aşaky kortikal süňk kämilligini adaty plastinkalar ýaly bozup, plastinkanyň aşaky bölegini kortikal süňküne gysýar. .

Gulplama plastinka / nurbat ulgamlary, adaty gulplama plastinka / nurbat ulgamlaryna garanyňda has durnukly berkitme üpjün edýändigi görkezildi.

Gulplama plastinka / nurbat ulgamlaryny ulanmak, nurbatlaryň tabakdan gowşamagynyň ähtimallygydyr.Diýmek, döwük boşlugyna nurbat goýulsa-da, nurbadyň gowşamagy bolmaz.Edil şonuň ýaly-da, tabakda süňk gornuşi bar bolsa, gornuşiň birleşdirilmegi we bejeriş döwründe gulp nurbaty gowşamaz.Gulplama plastinka / nurbat ulgamynyň bu häsiýetiniň mümkin bolan artykmaçlygy, enjamyň gowşamagyndan çişme kynçylyklarynyň azalmagydyr.Boş enjamlaryň çişme täsirini ýaýradýandygy we ýokançlyga kömek edýändigi mälimdir.Apparat ýa-da gulplama plastinka / nurbat ulgamynyň gowşamagy üçin, tabakdan nurbadyň gowşaşmagy ýa-da süňkleriň goýulmagyndan nurbatlaryň hemmesiniň gowşadylmagy zerur.


  • Öňki:
  • Indiki: